PMR: W Katowicach nasycenie poradniami POZ/AOS jest najwyższe w Polsce

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ogółem, w skali Polski 81% placówek POZ/AOS jest własnością prywatną. Odsetek ten jest najwyższy w województwie wielkopolskim (92%), natomiast najniższy w województwie świętokrzyskim (68%), wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018. Prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Mniej niż 4 poradnie na placówkę

Na jedną placówkę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Polsce przypada średnio 3,85 poradni. W województwie mazowieckim skala działalności placówek jest największa – przeciętna placówka posiada ponad pięć poradni. Na drugim biegunie znajduje się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie średnio w ramach jednej placówki działają tylko nieco ponad dwie poradnie.

W województwie mazowieckim, co zrozumiałe z racji jego wielkości, zlokalizowana jest również największa liczba placówek z poradniami POZ/AOS – ponad 13% łącznej liczby dla Polski. Spośród nich, aż 43% znajduje jest w Warszawie, co jest najwyższym odsetkiem wśród miast wojewódzkich. Z drugiej strony, udział placówek prowadzonych przez podmioty prywatne w ogólnej liczbie placówek jest na jednym z niższych poziomów w Polsce i wynosi 76% dla całego województwa (i 75% dla Warszawy), co ma m.in. związek z lokalizacją w stolicy dużych publicznych ośrodków (np. onkologicznych, klinicznych, wojskowych), które oferują świadczenia szpitalne i ambulatoryjne. Jednocześnie, prywatne firmy medyczne działają w Warszawie na szeroką skalę, prowadząc tam centra medyczne i przychodnie przyzakładowe.

Jednocześnie, należy pamiętać, że ze świadczeń medycznych w stolicy korzystają nie tylko jej mieszkańcy (w tym studenci i osoby niezameldowane), ale również mieszkańcy szeroko pojętej aglomeracji warszawskiej, a nawet dalszych obszarów województwa, często dojeżdżający do Warszawy codziennie do pracy. Mogą to być również osoby z całej Polski, np. w przypadku konsultacji wysokospecjalistycznych przed zabiegami.

W Katowicach i Sopocie nasycenie najwyższe

Sopot, który jest powiatem z najwyższym w Polsce nasyceniem liczbą placówek, uplasował się na drugim miejscu pod względem nasycenia poradniami (w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców), co pokazuje, że w mieście tym działa nie tylko znaczna liczba placówek, ale charakteryzują się one również szeroką skalą działalności. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęły Katowice, należy jednak wziąć pod uwagę, że z racji umiejscowienia w aglomeracji śląskiej, ze świadczeń w tym mieście mogą korzystać również mieszkańcy innych, pobliskich miast.

Jedynym powiatem niemiejskim w zestawieniu top 20 powiatów o najwyższym nasyceniu poradniami jest położony w woj. śląskim powiat myszkowski. Ogółem, aż pięć powiatów spośród 20 czołowych w zestawieniu znajduje się na Śląsku.

Kraków liderem wzrostu płac

Rozwój w prywatnym segmencie opieki zdrowotnej powiązany jest znacząco z trendami makroekonomicznymi i demograficznymi. Rzeczą naturalną jest, że decyzję o ewentualnym uruchomieniu przychodni/poradni należy podejmować nie tylko w oparciu o dane o aktualnym stanie nasycenia świadczeniami, ale również biorąc pod uwagę zaplecze kadrowe (problemy z brakiem lekarzy są istotną barierą wzrostu), a także prognozy ludności, płac czy też bezrobocia.

Specjalnie na potrzeby raportu, PMR wykonał prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych i demograficznych istotnych z punktu widzenia prywatnej opieki zdrowotnej, dla każdego powiatu w Polsce.

Jeśli chodzi wynagrodzenia, najszybszy ich wzrost powiązany będzie z największymi (poza stolicą) miastami: Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Rzeszowem, Łodzią oraz z ich okolicami, jak np. powiatem krakowskim i wielickim. Mimo że powiat lubiński w prognozowanym okresie utrzyma pozycję lidera jeśli chodzi o najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto, wzrost płac na tym obszarze będzie o ponad jedną trzecią niższy niż w Krakowie, gdzie w horyzoncie prognozy PMR przewiduje najwyższy wzrost.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *