Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 przyjęta

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, który określa priorytety działań Polski w zakresie gospodarowania lekami. Warto podkreślić, że dokument ten ma charakter strategiczny i bezpośrednio nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych. Wyznacza on natomiast średnio- i długoterminowe cele dla uczestników i decydentów rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.

W zakresie szczepień ochronnych planowane jest m.in. rozszerzenie dostępu do szczepień, w celu zmniejszenia zachorowalności na choroby zakaźne, a także zahamowanie zjawiska wzrostu osób niezaszczepionych i poprawa nadzoru nad przechowywaniem, dysponowaniem oraz utylizacją szczepionek.

Wzrost dostępności leków ma zostać osiągnięty m.in. przez wzrost liczby badań klinicznych przeprowadzanych w Polsce (w tym badań niekomercyjnych), optymalizację dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz zwiększenie liczby procedur wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, w których Polska jest wskazana jako kraj referencyjny. Planowane jest również wprowadzenie narzędzi, które ograniczą zjawisko braku produktów leczniczych w aptekach (wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – ZSMOPL) oraz zmiana częstotliwości publikacji list refundacyjnych – z dwóch na trzy miesiące, co ma umożliwić lepsze gospodarowanie lekami w aptekach.

Ministerstwo Zdrowia chce również poprawić efektywność wykorzystania środków publicznych oraz zapewnić stabilne finansowanie dla leków refundowanych. Osiągnięte ma to zostać m.in. przez określenie faktycznego budżetu na refundacje na poziomie 16,5-17,0% wydatków na finansowanie ochrony zdrowia oraz wprowadzenie zasady tworzenia planu finansowego NFZ, gdzie planowany budżet na refundację zostanie powiększony o tworzony niezależnie plan przychodów z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka.

Wprowadzone mają również zostać narzędzia finansowe umożliwiające płacenie za uzyskanie zakładanego efektu terapeutyczny danego leku, a nie tylko i wyłącznie za podanie leku pacjentowi.

Ministerstwo zapowiada także skrócenie czasu uzyskania decyzji refundacyjnej, poprzez minimalizowanie obciążeń administracyjnych, wczesny dialog z firmami farmaceutycznymi oraz wprowadzenie horizon scanning czyli określenie obszarów, które mają największy potencjał dla danego leku w polskim systemie ochrony zdrowia.

Polityka Lekowa Państwa zakłada również wzmocnienie i rozwój polskiego sektora farmaceutycznego. Planowane jest powołanie Agencji Badań Medycznych (która będzie koordynowała niekomercyjne badania kliniczne, niekomercyjne badania technologii medycznych oraz badania obserwacyjne) oraz Wirtualnego Instytutu Biotechnologii Medycznej, którego celem będzie stymulowanie rozwoju multidyscyplinarnych zespołów badawczych w celu rozwoju produktów biomedycznych i biotechnologicznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *