Polska liderem sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej ?

Polska liderem sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej ?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pandemia COVID-19 uwidoczniła znaczenie silnego krajowego sektora biomedycznego dla wspierania innowacyjności. W związku z tym rząd wystąpił z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021-2030”. Ambicją Polski jest osiągnięcie pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sektor biomedyczny został określony przez rząd jako sektor strategiczny i z tego względu powinien być aktywnie wspierany przez rząd, z wdrożonymi inicjatywami mającymi na celu koordynację działań i pomoc w tworzeniu ekosystemu sprzyjającego rozwojowi sektora biomedycznego. Pandemia COVID-19 uwidoczniła znaczenie silnego krajowego sektora biomedycznego, który sprzyja innowacjom, wczesnej identyfikacji, analizie i monitorowaniu ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych, jest skoncentrowany na pacjencie i uwzględnia zmieniające się środowisko cyfrowe i techniczne.

Główne cele planu są następujące:

  • zwiększenie bezpieczeństwa leków;
  • zwiększenie dostępu pacjentów do nowych leków;
  • poprawa zdrowia pacjentów;
  • optymalizacja systemu opieki zdrowotnej.

Pod względem czasu, inwestycji i przewidywanych efektów, strategia została zoperacjonalizowana w czterech domenach i jedenastu działaniach.  Strategia odpowiada na zapotrzebowanie branży ochrony zdrowia, a jej realizacja będzie koncentrować się na identyfikacji rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym, a jednocześnie mających istotny wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Autorzy planu określili priorytetowe kierunki rozwoju branży biomedycznej po zapoznaniu się ze stanem rynku i aktualnymi trendami oraz propozycjami podmiotów sektora:

  • medycyna celowana / spersonalizowana;
  • medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Zdaniem ustawodawcy, realizacja planu przy zachowaniu koncentracji na kluczowych obszarach, wdrożeniu efektywnego systemu zarządzania oraz zachowaniu kryteriów wyboru projektów, które koncentrują się na przekształcaniu projektów w kierunku rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, pozwoli na wzmocnienie pozycji Polski w sektorze biomedycznym zgodnie z założoną wizją jego rozwoju.

Projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2022 roku.

Podobne wpisy