Raport PMR: 57% podmiotów zleca usługi teleradiologii firmom zewnętrznym

rentgen radiologia

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z raportu PMR, wysoki odsetek kadry menedżerskiej centrów diagnostycznych uważa, że w segmencie teleradiologii nie ma barier rozwoju. Z tego powodu jest ona najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem telemedycyny. Jednocześnie, rośnie popularność zlecania usług teleradiologicznych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Koszty inwestycji główną barierą rozwoju teleradiologii

Warto zaznaczyć, że liczba menedżerów centrów diagnostycznych, którzy uważają, że nie ma barier dla rozwoju tej dziedziny wzrosła znacząco od ostatniej edycji badania PMR, co świadczy o coraz powszechniejszym zastosowaniu tego rozwiązania.

Jeżeli chodzi o bariery rozwoju rynku teleradiologii, w przeciwieństwie do innych dziedzin telemedycyny (o czym pisaliśmy tutaj), respondenci wyróżniają przede wszystkim jedną główną przeszkodę. Są to koszty inwestycji, które związane są jeszcze wciąż m.in. z zakupem bardziej nowoczesnej, cyfrowej aparatury. Warto zaznaczyć jednak, że odsetek wskazań na tę barierę spadł o około połowę w ciągu 1,5 roku, które minęły od poprzedniej edycji badania PMR.

Około 6% respondentów uważa, że problemem w telemedycynie jest niska jakość. Warto jednak zaznaczyć, że dużo wyższy odsetek respondentów (28%) jest zdania, że sytuacja jest wręcz przeciwna, a wysoka jakość teleradiologii to jej czynnik rozwoju. Jako najważniejszy czynnik rozwoju wymieniana jest natomiast zbyt mała liczba radiologów, przez co istnieje coraz większe zapotrzebowania na usługi opisywania zdjęć zlecane na zewnątrz.

Rośnie popularność outsourcingu teleradiologii

Z odpowiedzi respondentów badania PMR wynika, że badaniem obrazowym, gdzie telediagnostyka wykorzystywana jest najrzadziej, jest USG (z badań analizowanych poniżej). Wiąże się to ze specyfiką tego badania. Warto zaznaczyć, że analizą objęte były tylko centra, które stosują telediagnostykę, więc odsetek badań wykonywanych sprzętem cyfrowym i za pomocą telemedycyny jest zawyżony w stosunku do populacji generalnej centrów diagnostyki obrazowej w Polsce.

Jak wynika z badania PMR, dość popularne jest zlecanie usług teleradiologicznych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Odsetek centrów zlecających takie usługi na zewnątrz wzrósł o 15 p.p. od ostatniej edycji badania, przeprowadzonej na przełomie lat 2016 i 2017 i wyniósł 57% w 2018 r.

odsetek badan teleradiologiczych pmr

Więcej na temat segmentu telemedycyny w raporcie PMR: Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *