PMR: Sprzedaż suplementów diety i leków OTC przekroczy w 2018 r. 13 mld zł

Ten post dostępny jest także w języku: English

Po słabym roku 2017 r., w 2018 r. dynamika sprzedaży leków OTC i suplementów diety w Polsce wyniesie 7%, a rynek osiągnie wartość 13,26 mld zł. Wzrost rynku będzie napędzany przez nowe wprowadzenia oraz czynniki makroekonomiczne – wzrastającą konsumpcję prywatną oraz wprowadzenia nowych produktów, wynika z raportu PMR „Rynek produktów OTC w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Osłabienie dynamiki wzrostu rynku OTC w 2017 r.

W 2017 r. dynamika rynku produktów OTC w Polsce (sprzedaż apteczna i pozaapteczna, leki OTC i suplementy diety, łącznie z dietetycznymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia) była znacznie niższa niż rok wcześniej, kiedy to przekroczyła 10%. Wyhamowanie wzrostu sprzedaży było przede wszystkim spowodowane znacznie niższym niż w latach 2015-2016 wzrostem aptecznego rynku leków i suplementów diety, co wynikało m.in. z wysokiej bazy z 2016 r., coraz większego nasycenia rynku i negatywnego PR dotyczącego głównie suplementów diety. Niższą niż we wcześniejszych latach dynamikę zanotował również rynek pozaapteczny leków OTC i suplementów diety (4,5%). Motorem tego segmentu była sprzedaż suplementów diety, gdyż segment leków OTC zanotował spadek sprzedaży (wynikający głównie z nasycenia rynku, przy braku zmian na listach leków dopuszczonych do sprzedaży pozaaptecznej).

Umiarkowany wzrost cen leków OTC i suplementów diety

W 2018 r., podobnie jak we wcześniejszych latach, wzrost rynku jest napędzany przez wysoką zachorowalność na grypę. W pierwszym kwartale 2018 r. liczba zachorowań przekroczyła 2,6 mln, czyli stanowiła już ponad połowę liczby zachorowań z 2017 r. Dodając do tego efekt niskiej bazy z 2017 r., szacujemy, że w 2018 r. dynamika rynku OTC wyniesie około 7%. Motorem rynku będą suplementy diety (zwłaszcza witaminy i minerały, w tym produkty na bazie witaminy D), których dynamika wzrostu będzie rocznie wyższa niż dynamika rynku leków OTC o około 2 punkty procentowe.

Oprócz trendów epidemiologicznych, pozytywnie na rynek wpływać będą wprowadzenia nowych produktów/nowych wersji opakowań/nowych form podania, switch Rx-OTC oraz aktywność reklamowa firm farmaceutycznych. Czynnik wzrostu cen stopniowo traci na znaczeniu – w segmencie aptecznym w latach 2013-2017 dynamika cen nie przekraczała 4%, zarówno dla leków OTC i suplementów diety.

Istotne czynniki makroekonomiczne

Jednocześnie, po silnym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (w ujęciu realnym do poziomu 4,6%), w kolejnych latach prognozowane jest jego stopniowe spowolnienie, jednakże dynamika wzrostu PKB nadal będzie kształtować się na poziomie powyżej 2,5% Dość silny wzrost w 2018 r., który znajdzie również odzwierciedlenie w rynku OTC, napędzany będzie głównie przez silną konsumpcję prywatną, wspieraną dobrą sytuacją na rynku pracy, tj. rosnącymi płacami oraz niskim (i wciąż spadającym) bezrobociem. Ponadto, w prognozach dość istotne odzwierciedlenie ma czynnik demograficzny – liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta.

Wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, wzrost wydatków gospodarstw domowych na zdrowie, wzrost dochodu rozporządzalnego (m.in. wpływ programu 500+), dobra sytuacja na rynku pracy, jak i założenie rosnącej zachorowalności na przeziębienie i grypę oraz na inne choroby przyczynią się do pozytywnej dynamiki wartości rynku sprzedaży produktów OTC w Polsce. Jednakże, w horyzoncie prognozy przewidywane jest obniżenie jej tempa w wyniku spodziewanego spowolnienia wzrostu konsumpcji prywatnej, wzrostu płac, stabilizacji poziomu bezrobocia, czy też spadku liczby zatrudnionych (w konsekwencji malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *