Covid-19: ograniczenia przedłużone do 31 stycznia ?

Covid-19: ograniczenia przedłużone do 31 stycznia ?

Ten post dostępny jest także w języku: English

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie koronawirusa. Przewiduje on dalsze zaostrzenie limitów i przedłużenie ich obowiązywania do końca stycznia 2022 roku. Będą też pewne modyfikacje, o których Ministerstwo Zdrowia jeszcze nie poinformowało opinii publicznej.

Dokument potwierdza przedłużenie dotychczasowych i nowych ograniczeń, które wejdą w życie 15 grudnia, do końca 2022 roku stycznia, a także zaostrzenie limitów w restauracjach, sklepach, obiektach sportowych, hotelach i kinach oraz zamknięcie klubów i dyskotek – zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Osoby zaszczepione nie będą objęte nowymi limitami

W szczególności projekt rozporządzenia w sprawie kowidu przewiduje:

  • Modyfikację rozporządzenia regulującego obowiązki osób przekraczających zewnętrzną granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, które nakłada na te osoby obowiązek przedstawienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego SARS-CoV-2, w języku polskim lub angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w ciągu 24 godzin od uzyskania wyniku testu (test może być wykonany zarówno w państwie, z którego osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na lotnisku, przed odprawą graniczną).
      • Wolni od tego obowiązku będą uczniowie uczący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie pobliskim, a także ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę z uczniami w celu ułatwienia im tej nauki, oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiednim. Z obowiązku tego zwolnieni będą studenci uczący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiednim oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają z nimi granicę w celu umożliwienia tej edukacji, a także dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiednim oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają z nimi granicę w celu przejęcia tego wychowania. Osoba, która nie przedstawi funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie;
  • Doprecyzowanie zapisów definiujących osobę zaszczepioną przeciwko COVID-19 poprzez wskazanie, że status ten będzie miała osoba, która ukończyła kurs szczepień podstawowych, tj. dwie dawki szczepionki podane w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki podaną w przypadku szczepionki jednodawkowej.
  • Dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego oraz Stolicy Apostolskiej do wykazu podmiotów, w stosunku do których stosuje się przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny osób wyruszających w podróż z ich terytorium;
  • Dodatkowym warunkiem dla osoby, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkuje, będzie uzyskanie przez daną osobę ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonanego po zdiagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą lub z nią zamieszkuje; warunkiem będzie uzyskanie przez daną osobę ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • Dodanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej do listy podmiotów uprawnionych do korzystania z usług hotelarskich, bez przekraczania określonej maksymalnej liczby dostępnych pokoi;
  • Zmiana zapisu określającego kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podana dzieciom urodzonym w 2016 r., które ukończyły 5 rok życia.
Co więcej, w dokumencie jest mowa o weryfikacji przedsiębiorców na podstawie paszportów. Odpowiedź rządu jest jednak nieprecyzyjna, a w skrócie wynika z niej, że o ile paszport kowida nie będzie wymagany od wszystkich, o tyle jego okazanie będzie wymagane przy wstępie na imprezy po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników. Uznając, że rozwiązanie to budzi wątpliwości interpretacyjne, rząd zaproponował, aby w projekcie doprecyzować obowiązującą regulację w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało z niej, że to osoba, która zamierza skorzystać z usługi lub uczestniczyć w imprezie, decyduje, czy chce skorzystać z prawa związanego ze szczepieniem COVID-19 w przypadku osiągnięcia limitu, skutkującego ograniczeniem dostępu do tej usługi lub imprezy.

Podobne wpisy